still laughing

still laughing

posted 1 year ago @ 18 Jul 2012 with 22 notes
xkhrushchev xnikita khrushchev xsoviet union xhistory xmisterfuzzyrainbow